പഠിക്കുന്നത് തുടരുക

നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല
താങ്കളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ "മിനസ്സത് ത" യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം താങ്കൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇ-സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പാഠങ്ങൾ

സ്‌ത്രീകളും ആധുനിക ചിന്തകളും
മുസ്‌ലിം സ്‌ത്രീയുടെ ശുദ്ധീകരണം
മുസ്‌ലിം സ്‌ത്രീയുടെ വസ്‌ത്രം.
സ്‌ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇസ്‌ലാമിൽ