പഠിക്കുന്നത് തുടരുക

നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല
താങ്കളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ "മിനസ്സത് ത" യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം താങ്കൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇ-സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഹജ്ജ്

ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേത് ആണ് ഹജ്ജ്. പ്രായപൂർത്തിയായ കഴിവുള്ള ഏതൊരു മുസ്‌ലിമിനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാണ്.

പാഠങ്ങൾ

മക്കയുടെയും മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെയും പവിത്രത.
ഹജ്ജിന്റെ ആശയവും അതിന്റെ ശ്രേഷ്ടതയും
ഹജ്ജിന്റെ രൂപം
ഇഹ്‌റാമിൽ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ
മദീനാ സന്ദർശനം