പഠിക്കുന്നത് തുടരുക

നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല
താങ്കളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ "മിനസ്സത് ത" യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം താങ്കൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇ-സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നബി(സ)

റസൂൽ (സ) യുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സുന്നത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും മനസിലാക്കുക 

പാഠങ്ങൾ

മുഹമ്മദ് നബി(സ) യുടെ സന്ദേശം
മുഹമ്മദ് നബി (സ) ജീവ ചരിത്രം
മുഹമ്മദ് നബി(സ) യുടെ സവിശേഷതകൾ
മുഹമ്മദ് നബി (സ) ജീവ ചരിത്രം (2)