പഠിക്കുന്നത് തുടരുക

നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല
താങ്കളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ "മിനസ്സത് ത" യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം താങ്കൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇ-സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സമയബന്ധിതമായി വെല്ലുവിളിക്കുക

60 സെക്കന്റുകൾ കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കും

മത്സരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കാളിയാവുക

ആശയവിനിമയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

സ്‍മാർട്ട് ഡിവൈസുകൾക്കുള്ള മിനസ്സത് ത ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ