പഠിക്കുന്നത് തുടരുക

നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല
താങ്കളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ "മിനസ്സത് ത" യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം താങ്കൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇ-സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

അബൂ ഹുറയ്റ (റ) വിൽ നിന്നും, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതർ(സ) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "ആരെങ്കിലും വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അല്ലാഹു അവന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും." (മുസ്‌ലിം).