زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

د وخت سیالي

ستا سره يواځې ۶۰ ثانيې وخت دی کوشش وکړه چې ډيرو سؤالونو ته درست جواب ورکړي د هر دسرت جواب په بدل کې ۱۰ درجي به ترلاسه کړي مګر د نادرست جوبا په بدل کې به ۵ درجي د لاسه ورکوي.


د داخليدو ثبت نام دې ونه کړ

امید کوو چې خپل نوم داخل کړه چې د لوبغاړو په نوم لړ کې ښکاره شي