زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

عبادت

عبادت: د محبت، خضوع او تعظیم په بنیاد فرمانبرادري کولو ته عبادت وايې او دا يواځې د الله پاک حق دی په بندګانو باندي چې بندګان بايد يواځې د هغه عبادت او بندګي وکړي، بیا عبادت هر هغه قول ( وينا) او عمل ښکاره وي او که پټ وي چې د الله پاک خوښ وي او هغه ورباندي رضا کيږي او د هغې حکم يې کړي وي او بندګانو ته يې د هغې ترغيب ورکړی وی دي ټولو ته عبادت شامليږي ښکاره عملونه لکه لمونځ ، روژه، زکات. او حج وغیره شو، او پټ عملونه لکه په زړه کې د الله پاک ياد، د هغه نه ويره، او په هغه باندي توکل، او د هغه مدد غوښتل وغیره. 

درسونه

د عبادت بشپړ حقیقت.