زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

قرآن کریم

  ددې موضوعاتو هدف او موخه داده چې زده کونکې باید د قرآن کريم په تصور او ورسره يې د مفرداتو په تفسیر پوهه او قدرت ولري

درسونه

د قرآن کريم تعريف او پيژندنه ثبیشثلبلبسثب
د قران کريم فضائل
د قرآن پاک د لوستلو آداب او احکام
د قرآن کريم تفسیر او تدبر