زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

نبوي حديث او نبوي سنت

د نبوي سنت پيژندنه او داچې د اسلامي احکام د تشريع مصدر او اصل دی او د هغې فضيلت 

درسونه

د نبي کريم صلی الله علیه وسلم سنت
د نبوي سنتو تدوين ( جمع کول ) او د هغې ځينې مهم کتابونه: