زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

زکات ورکول.

زکات د اسلام مبارک دين په ارکانو کې زکات ورکول دریم رکن او بنیاد دی، الله پاک ددي لپاره فرض کړی دی تر څو زکات ورکونکی او اخستونکی پاک شي، اګر که په ښکاره زکات ورکولو سره په مال کې کمی راځي مګر په دي سره په مال کې برکت راځي او همدغه شان په زکات سره د مؤمن په زړه کې ایمان زیاتيږي. 

درسونه

د زکات حقیقت او مقصد:
هغه مالونه په کومو کې چې زکات ورکول واجب دي.