زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

لمونځ

لمونځ د اسلام مبارک دين ستن او په ټولو عبادتونو کې ډير اړين او مهم دي چې زدکړه يې بايد وشي، او د اسلام مبارک دين په بنیادي خبرو او ارکانو د توحید د کلمې به بعد دويم رکن او بنیاد دی او د لمانځه د ادا کلو نه پرته د بنده اسلام نه صحیح کيږي. 

درسونه

د لمانځه معنا او فضلیت
د لمانځه شرطونه او د هغې شرعي حکم
د لمانځه طريقه:
د سورت فاتحې معنا:
د لمانځه واجبات:
مستحب لمونځونه
د نفلي لمونځ لپاره مکروه وختونه.
په جماعت سره لمونځ ادا کول:
په لمانځه کې عاجزي کول.
د مسافر او مریض لمونځ:

ليدونکي توکي