زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

درسونه

ښځه او نړیوال عصري فکرونه
مسلمانه ښځه پاکه ده.
د مسلماني ښځې لباس.
داسلام په مبارک دين کې د ښځېنه و حقونه.