زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

حج

حج پینځم رکن دی ، د اسلام د ارکانو څخه،او په مسلمان بالغ او قدرت لرونکي باندې یو ځل په عمر کې واجب دی

درسونه

د مکې او مسجد حرام فضایل
د حج معنی او فضایل
د احرام ممنوعات
د مدينې منوري زیارت او ليدنه کول.