زده کړه جاري وساته

د داخلیدلو ثبت نام دې و نه کړ
په دې علمې ميز کې همدا اوس داخله وکړه خپل پرمختګ وڅاره سیاليو کې شريک شه خپل ميډالونه راجمع کړه او په هغه موضوعاتو کې چې تا تکميل کړي دي الکتروني سند واخله

امتحان : د نبي کريم محمد صلی الله علیه وسلم پيغام.

12

سؤالونه

10

د کامیابۍ لپاره اړيني درجي

2

په سؤال کې کوشش

13,813

طالبان

امتحان به وي د نبي کريم محمد صلی الله علیه وسلم پيغام. د 12 سؤال
په امتحان کې د کاميابي لپاره بايد جواب ورکړي د 10 سؤالونه په درست طریقه