கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நேர சவால்

உமக்கு 60 வினாடிகள் உள்ளன. உம்மால் முடிந்தளவு அதிகமான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையை அளிக்க முயற்சிக்கவும். ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் 5 புள்ளிகள் குறைக்கப் படும்.


நீர் உள் நுழையவில்லை

போட்டியாளர் பட்டியலில் உங்கள் தரவரிசையுடன் காண்பிக்க உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்