கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நபி (ஸல்) அவர்களை அறிதல்

நபி (ஸல்) அவர்களின் சரிதை, அவர்களது ஸுன்னாவின் முக்கியத்துவம் பற்றி அறிதல்.

பாடங்கள்

நபி (ஸல்) அவர்களின் தூதுத்துவம்
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் வரலாறு
நபி (ஸல்) அவர்களின் குணங்கள்
நபி (ஸல்) அவர்களின் வரலாறு (2)