கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

சுத்தம்

ஒரு தொழுகையாளி முடியுமானளவு அசுத்தம் மற்றும் தொடக்கிலிருந்து சுத்தமாகாமல் தொழுகை செல்லுபடியாக மாட்டாது என்பதாலும், அவ்வாறு சுத்தமாவதற்குப் பயன்படக்கூடியது தண்ணீர் அல்லது அதற்குப் பதில் மணல் என்பதாலும் மார்க்க சட்டக் கலை வல்லுனர்கள் தமது நூல்களை சுத்தம் பற்றிய பாடத்தைக் கொண்டே ஆரம்பிக்கின்றனர். ஏனெனில் இரு சாட்சியங்களுக்கு அடுத்ததாக ஏனைய கடமைகளை விட தொழுகை முற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அதற்கான ஆயத்தங்கள் தொடர்பான சுத்தம் போன்ற பாடத்தை முற்படுத்துவதே பொருத்தமானதாகும். அதுதான் தொழுகையின் திறவுகோலாகும். 

பாடங்கள்

இயற்கைத் தேவையை நிறைவேற்றல், அதனை சுத்தம் செய்தலின் ஒழுக்கங்கள்.
பெருந்தொடக்கும் குளிப்பும்
சுத்தம் என்ற பாடத்தில் சில சிறப்பு நிலைகள்

காணொளிகள்