கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஸகாத்

இஸ்லாத்தின் அடிப்படைத்  தூண்களில் மூன்றாவது ஸகாத் ஆகும். அதனைக் கொடுப்பவர், பெறுபவர் இருவரும் தூய்மையடைந்து, பரிசுத்தமாகவே அல்லாஹ் இதனை விதியாக்கியுள்ளான். இதன் வெளிப்படையில் பணம் குறைவதாக இருந்தாலும் அது அதிகமாக அபிவிருத்தியடைதல், அதிகமாக வளர்தல், அதனை வழங்குபவரின் உள்ளத்தில் ஈமான் அதிகரித்தல் போன்றன இதன் பயன்பாடுகளாகும். 

பாடங்கள்

ஸகாத்தின் இலக்குகள்
ஸகாத் விதியாகும் பொருட்கள்