கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

புனித அல்குர்ஆன்

இந்த தலைப்புகள் கற்பவர்கள் புனித குர்ஆனை காட்சிப்படுத்த ஆற்றலுடையோராகவும், அதன் வார்த்தைகளின் விளக்கங்களை அறிந்தோராகவும் இருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

பாடங்கள்

புனித அல்குர்ஆன் பற்றிய அறிமுகம்
புனித குர்ஆனின் சிறப்புக்கள்
அல்குர்ஆன் ஓதுவதன் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குகள்
அல்குர்ஆனை ஆராய்ந்து விளக்குதல்