கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பாடங்கள்

இஸ்லாத்தில் குடும்பத்தின் மகத்துவம்
இரு பாலினங்களுக்கிடையிலான தொடர்பிலுள்ள கட்டுப்பாடுகள்
கணவன், மனைவி தேர்வின் அடிப்படைகள்
திருமணப் பேச்சின் ஒழுங்குகள்
பெற்றோருக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள்
குழந்தைகளின் உரிமைகள்
ஒரு கணவராக நபி (ஸல்) அவர்கள்
திருமண ஒழுங்குமுறைகள்
கணவன் மனைவியின் உரிமை, கடமைகள்
இஸ்லாத்தில் பாகப்பிரிவினை