கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஹதீஸ் மற்றும் ஸுன்னா

ஸுன்னாவின் சிறப்பு, சட்டமிற்றலில் அதன் மூலாதார நிலை, பிரதான ஹதீஸ் நூல்கள் என்பவற்றை அறிதல்.

பாடங்கள்

நபி (ஸல்) அவர்களின் ஸுன்னா
ஸுன்னா நூலுருப்படுத்தப்படல் மற்றும் பிரதான ஹதீஸ் நூல்கள்