கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நிதிப் பரிவர்த்தனைகள்

பாடங்கள்

சம்பாத்தியத்தின் ஒழுங்குகள்
நிதிப் பரிவர்த்தனைகளில் இஸ்லாமிய நெறிமுறைகள்
மோசமான சம்பாத்தியம் மற்றும் தடுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள்
கூட்டு வியாபாரம் / கூட்டுப் பங்குடமை
வாடகைக்கு விடுதல் (இஜாரா)
அமானிதப் பொருள் (வதீஅத்)