கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஹஜ்

ஹஜ் வணக்கம் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைத் தூண்களில் ஐந்தாவதாகும். பருவமடைந்த சக்தியுள்ள முஸ்லிமுக்கு வாழ்நாளில் ஒரு தடவை செய்வது கடமையாகும். 

பாடங்கள்

மக்கா நகரின் சிறப்புகள்
ஹஜ்ஜின் அர்த்தமும் அதன் சிறப்புக்களும்
உம்ராச் செய்யும் முறை
இஹ்ராம் கட்டியவர் தவிர்க்க வேண்டியவை
மதீனாவைத் தரிசித்தல்