கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பரீட்சை : இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பு

36

கேள்விகள்

12

பாடங்கள்

544

الطلاب

தர நிர்ணயத் தேர்வு மூலம், மினஸ்ஸது தாஃ இயங்குதளத்தில் உள்ள அனைத்து (இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பு) பாடங்களிலும் உமது தரத்தை நீர் அறிந்து கொள்ள முடியும். இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து (இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பு) பாடங்களிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ( 36 ) வகைக் கேள்வி இத்தேர்வில் உள்ளது, இத்தேர்வில் வெற்றி, தோல்வி கிடையாது. இருப்பினும் இத்தளத்தில் நீர் சரியான விடை அளித்த அனைத்து பாடங்களையும் நீர் தாண்டிச் செல்லலாம்.தேர்வின் முடிவில், இந்தத் தேர்வில் நீர் தேர்ச்சி பெற்ற பாடங்களின் அறிக்கையைப் பெறுவீர்.