கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பரீட்சை : குழந்தைகளின் உரிமைகள்

6

கேள்விகள்

5

சித்தியடைய பெற வேண்டிய புள்ளி

2

ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் முயற்சித்தல்

305

மாணவர்கள்

பரீட்சை கொண்டிருக்கின்றது குழந்தைகளின் உரிமைகள் இருந்து 6 கேள்விகளுக்கு
நீங்கள் தேர்ச்சி பெற பதிலளிக்க வேண்டும் 5 கேள்விகளுக்கு சரியாக