barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : mata duree seera waliigalaa tan imalatti heddummaattu.

4

gaafiiwwan

3

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

8,515

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. mata duree seera waliigalaa tan imalatti heddummaattu. 2 irraa 4 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. 3 gaafiiwwan bifa sirriin