barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : jireenya Rabbiitti amanuu.

3

gaafiiwwan

2

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

24,419

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. jireenya Rabbiitti amanuu. 2 irraa 3 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. gaafiilama bifa sirriin