barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : Rabbummaa isaatti amanuu.

3

gaafiiwwan

2

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

21,796

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. Rabbummaa isaatti amanuu. 2 irraa 3 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. gaafiilama bifa sirriin