barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : gabbaramaa haqaa tahuu Rabbiitti amanuu.

2

gaafiiwwan

2

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

20,894

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. gabbaramaa haqaa tahuu Rabbiitti amanuu. 2 irraa gaafiilama
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. gaafiilama bifa sirriin