barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : ergamtootatti amanuu

9

gaafiiwwan

7

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

18,448

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. ergamtootatti amanuu 2 irraa 9 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. 7 gaafiiwwan bifa sirriin