barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : murtii Rabbiitti amanuu.

5

gaafiiwwan

4

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

17,440

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. murtii Rabbiitti amanuu. 2 irraa 5 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. 4 gaafiiwwan bifa sirriin