barnoota itti fufi

seensa hingalmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

qormaata : seera dhukkuba weeraraan walqabatu

9

gaafiiwwan

7

sadarkaa dabruuf si barbaachisu

2

yaalii gaafilee hundaa

8,412

barattoota

qormaanni kan tahe 2 irraayi. seera dhukkuba weeraraan walqabatu 2 irraa 9 gaafiiwwan
qormaata dabruuf 2 deebisuu qabda. 7 gaafiiwwan bifa sirriin