പഠിക്കുന്നത് തുടരുക

നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല
താങ്കളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ "മിനസ്സത് ത" യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം താങ്കൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇ-സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നിലവിലെ വിഭാഗം

പാഠം കച്ചവടങ്ങൾ

കച്ചവടം (ബൈഅ്) എന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശവും ഇസ്‌ലാമിക മത നിയമത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മത വിധികളും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.

  • കച്ചവടത്തിന്റെ വിധി മനസിലാക്കുക. 
  • കച്ചവടം അനുവദനീയമാക്കിയതിലെ യുക്തി മനസിലാക്കുക. 
  • കച്ചവടത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കുക. 
  • വിരോധിക്കപ്പെട്ട കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട് നിൽക്കാനായി അവയുടെ അടിസ്ഥാനം വിശദീകരിക്കുക.

count മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പാഠം പൂർത്തിയാക്കി

കച്ചവടത്തിന്റെ നിർവചനം

ഭാഷയിൽ : ഒരു വസ്തുവിന് പകരമായി മറ്റൊരു വസ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ. സാങ്കേതികമായി: സ്വത്തിന്/ പണത്തിന് പകരമായി സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ.

കച്ചവടത്തിന്റെ വിധി

ഖുർആനും സുന്നത്തും ഇജ്മാഉം അനുസരിച്ച് കച്ചവടം അനുവദനീയമായ കരാറാണ്. അല്ലാഹു പറയുന്നു: " കച്ചവടം അല്ലാഹു അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു." (സൂ. ബഖറ 275).

കച്ചവടം അനുവദനീയമാക്കിയതിലെ യുക്തി

1- മറ്റുള്ളവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭക്ഷണം, പാനീയം, വസ്‌ത്രം, താമസ സ്ഥലം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഈ വസ്‌തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥൻ അത് വെറുതെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുമല്ല. അപ്പോൾ കച്ചടത്തിലൂടെ വില്പനക്കാരന് അതിന്റെ വിലയും വാങ്ങുന്നവന് ചരക്കും എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഉദ്ദേശിച്ചിച്ചത് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നു.

2- ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം നില നിർത്തുക. കാരണം മനുഷ്യന് പലപ്പോഴും വാങ്ങലിലൂടെയല്ലാതെ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല.

3- തനിക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന മോഷണം, കൊള്ള, കൗശലത്തിലൂടെയുള്ള അപഹരണം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും അവനെ തടയുന്നു.

കച്ചവടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ:

١
വിൽക്കുന്നവൻ: അഥവാ ചരക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ.
٢
വാങ്ങുന്നവൻ: വിലയുടെ ഉടമസ്ഥൻ.
٣
രൂപം ; വിൽക്കുന്നവനിൽ നിന്നുമുള്ള ഈജാബും (ഉറപ്പിക്കൽ/ നിശ്ചയിക്കൽ) ഖവാങ്ങുന്നവനിൽ നിന്നുള്ള ഖബൂലും (സ്വീകരിക്കൽ). അല്ലെങ്കിൽ അവരണ്ടിനെയും അറിയിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കച്ചവടമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന എന്തും.
٤
കരാറാക്കപ്പെടുന്ന വസ്‌തു: വിലയും വിൽക്കപ്പെടുന്ന ചരക്കും.

കരാറിലേർപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ:

١
ബുദ്ധി: ഭ്രാന്തന്റെയും ലഹരി ബാധിച്ചവന്റെയും കച്ചവടം സാധുവാകില്ല.
٢
പ്രായപൂർത്തി: ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ കച്ചവടമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക വിവേചന ശക്തിയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കുട്ടികളുടെ കച്ചവടം അനുവദനീയമാണ്. ചെറിയ വസ്‌തു അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ രക്ഷാധികാരികളുടെ അനുമതിയോടുകൂടി പ്രത്യേക വിവേചന ശക്തിയുള്ള കുട്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതും സാധുവാണ്. എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വിവേചന ശക്തിയില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ കച്ചവടം സാധുവാകുന്നതല്ല.
٣
ക്രയവിക്രയാനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുക: തന്റെ വിവേകമില്ലായ്മ കൊണ്ട് സ്വത്ത് മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ കച്ചവടം സാധുവല്ല.
٤
തൃപ്തിയും സ്വന്തം തീരുമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുക: അകാരണമായി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും, തമാശക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുടെയും അക്രമിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതായി നടിക്കുന്നവരുടെയും കച്ചവടം സാധുവാകില്ല.
٥
കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ ചരക്ക് നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കുക: അവൻ ചരക്ക് നൽകാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കച്ചവടം സാധുവാകില്ല.

കരാറാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ (വില, ചരക്ക്) നിബന്ധനകൾ

١
വില കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കുകയും അതിനെ കച്ചവട വസ്തുവിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക: ഒരു ചരക്കിന് പകരം മറ്റൊരു ചരക്ക്, ചരക്കിന് പകരം പണം, പണ(നാണയ)ത്തിന് പകരം പണം (നാണയം) എന്നിങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കച്ചവട വസ്‌തു ഇന്നതാണെന്നും അതിന്റെ വില ഇന്നതാണെന്നും വേർതിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
٢
കച്ചവട വസ്തുവിന്റെ ലഭ്യത: കരാറിന്റെ സമയത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്ത (ഇല്ലാത്ത) വസ്തുക്കൾ കച്ചവടം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമല്ല.
٣
കച്ചവട വസ്തു അനുവദനീയമായതായിരിക്കുക: കള്ള്, പന്നി, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി നിഷിദ്ധമായ വസ്‌തുക്കൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.
٤
കച്ചവട വസ്തു ശുദ്ധമായിരിക്കുക: മാലിന്യമോ മാലിന്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല.
٥
വിൽപന ചരക്ക് അവന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാകണം: ആകാശത്തിലെ പക്ഷി, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാർ തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപന സാധുവാകില്ല.
٦
കച്ചവട വസ്‌തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം: വിൽപന നടത്തുന്നവന് ഉടമസ്ഥാവകാശമോ വിൽപന നടത്താനുള്ള അനുവാദമോ ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിന്റെ വിൽപന സാധുവാകില്ല .

നിരോധിത വ്യാപാരങ്ങൾ

١
വഞ്ചനാപരമായ കച്ചവടങ്ങൾ: കരാറിലേർപ്പെടുന്നവരിൽ ഒരു കക്ഷിയുടെ പണത്തിന്റെ നഷ്ടവും അപകട സാധ്യതയും ഉറപ്പുള്ള കച്ചവടങ്ങളാണത്. ഉദാഹരണമായി, ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാത്ത വസ്തുക്കൾ, കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് അറിയാത്ത വസ്തുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കൾ മുതലായവയുടെകച്ചവടം.
٢
ചതിയും ഉപദ്രവവും ഉൾകൊള്ളുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ.
٣
പലിശ ഉൾകൊള്ളുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ.
٤
മദ്യം, ശവം, പന്നി തുടങ്ങി വിൽക്കൽ നിഷിദ്ധമായ വസ്‌തുക്കളുടെ കച്ചവടം.
٥
കാരണങ്ങളാൽ നിഷിദ്ധമാകുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ: ഉദാഹരണമായി വെള്ളിയാഴ്‌ച രണ്ടാം ബാങ്കിന്റെ സമയത്തുള്ള കച്ചവടം, അന്യായമായി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വാള് വിൽക്കുന്നത്, കള്ളുണ്ടാക്കാൻ മുന്തിരി വിൽക്കുന്നത് മുതലായവ.

താങ്കൾ പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു


പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുക