Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang mga binebenta

Aalamin natin sa aralin na ito ang tinutukoy sa pagbenta, at ang ilan sa mga hatol nito sa islamikong batas.

  • Pag-alam sa alituntunin ng pagbenta.
  • Ang pag-alam sa layunin sa pagkalehitimo (pagsasabatas) ng pagbenta.
  • Pag-alam sa mga kundisyon ng pagbenta.
  • Paghahayag sa mga pinagmulan ng mga binebentang ipinagbabawal upang ito ay maiwasan.

Ang kahulugan ng pagbenta

Ang pagbenta sa wika (ng arabik): pagpapalitan ng isang bagay sa isa pang bagay. at sa Istilah (kahulugan ng pagbenta sa islam): Pagpapalitan ng pera o pag-aari sa pera o pag-aari para sa pag-angkin at pagmamay-ari.

Ang hatol o alituntunin ng pagbebenta

Ang pagbebenta ay pinahihintulutan na kasunduan; sa Qur'ãn, Sunnah at napagkasunduan ng mga iskolar, sinabi ng Allah: {...Nagpahintulot si Allāh ng pagtitinda...} [Al-Baqarah: 275].

Ang layunin sa pagpapahintulot sa pagbebenta

1- Ang tao ay nangangailangan ng anumang pag-aari ng iba; mula sa pagkain, inumin, damit, tirahan at iba pa, at ang nagmamay-ari ng mga bagay na ito ay hindi niya iyon ipamimigay ng walang bayad, at sa pagbebenta ay isang paraan upang makamit ng bawat isa ang anumang gusto niya; ang makukuha ng nagbebenta ay ang halaga na paninda, at ang makukuha ng bumili ay ang paninda.

2- Pananatili ng buhay ng mga tao sa pinakamahusay na aspeto; dahil ang tao ay maaaring hindi niya makukuha ang kanyang kailangan maliban sa pagbili nito.

3- Pagpigil sa pagnanakaw. pang-aagaw at pandaraya at iba pa na maaaring makapinsala sa lipunan; dahil pwedeng makuha ng tao ang kanyang kailangan sa pamamagitan ng pagbili nito.

Mga haligi ng pagbebenta (pagtitinda)

١
Ang Nagbebenta: at ito ay ang may-ari ng paninda.
٢
Ang Bumibili: At ito ay ang may-ari ng halaga.
٣
Ang paraan: at ito ay ang pag-alok mula sa nagbebenta at pagtanggap ng bumili, at ang lahat ng anumang (salita o gawa na) nagpapahiwatig dito na itinuturing ito ng mga tao na pagbenta.
٤
Ang pinagkasunduan: at ito ay ang halaga at ang paninda.

Mga kundisyon ng dalawang nagkasunduan (sa pagbili at pagbenta)

١
Ang Kaisipan: sapagkat hindi matatangap ang pagbenta ng isang baliw o lasing.
٢
Ang tamang edad: pinahihintulutan na magbenta ang bata na nasa wastong kaisipan at ang bata na wala pa sa wastong kaisipan sa maliliit na bagay, ngunit sa mga bagay na hindi maliit pwede dito magbenta ang batang nasa wastong kaisipan kapag ipinahintulot ito sa kanya, tungkol naman sa bata na wala pa sa wastong kaisipan ay hindi tinatanggap ang pagbenta nito.
٣
Pwedeng gamitin: sapagkat hindi maaaring ibenta ang itinago dahil sa kawalan ng kuwenta nito.
٤
Ang kagustohan at pagkalugod: sapagkat hindi tinatanggap ang pagbenta ng isang pinilit ng walang katarungan, at hindi rin tinatanggap ang pagbenta ng isang mahilig magbiro, ganon din ang isang nagtatago; halimbawa nagkasunduan ang dalawa sa pagbenta dahil sa takot sa isang mapang-api at ang totoo ay hindi naman niya gusto ang pagbenta.
٥
Kakayahan ng nabebenta na ibigay ang ibinenta: kung hindi niya kayang ibigay ay hindi wasto ang pagbenta.

Ang kundisyon ng pinagkasunduan (ang Halaga at ang paninda)

١
Pagtukoy sa halaga at pagbukod nito sa paninda; sapagkat maaaring ang pagbenta ay sa pamamagitan ng panida sa panida, o panida sa pera, o pera sa pera, kaya isinasakundisyon ang pagbubukod sa pagitan nila at pagtukoy sa anumang dapat tukoyin.
٢
Ang presensya ng paninda: dahil hindi pinahihintulutan ang pagbenta ng wala sa oras ng kasunduan.
٣
Pagpapahintulot sa paninda; sapagkat hindi pinahihintulutan ang pagbenta ng alak, baboy o instrumento ng musika at iba pang ipinagbabawal.
٤
Ang kalinisan ng paninda: saoagkat hindi pinahihintulutan ang pagbenta ng isang bagay na marumi, at ang anumang hindi kayang linisin mula sa dumi.
٥
Na ang paninda ay dapat posible: sapagkat hindi pwede ang pagbenta ng isang ibon na nasa kalawakan, o sasakyan na ninakaw, at mga katulad nito.
٦
Pag-aari sa paninda: sapagkat hindi pwede ang pagbenta sa naumang hindi pag-aari, maliban na ito ay ipinahintulot sa kanya na ibenta.

Ang mga ipinagbabawal na ibenta

١
Ang mga ibinibenta (o paninda) na may kasamang kalabuan (o alinlangan); ito ay ang pagbenta na may kasamang panganib sa isa sa dalawang nagkasundo, at magdudulot ito ng pagkawala ng kanyang pera; tulad ng pagbenta ng hindi alam kong mayroon o wala, o hindi alam kung kaunti ito o marami, o hindi ito kayang ibigay.
٢
Ang mga paninda na may kasamang panlilinlang o pinsala.
٣
Ang paninda na may kasamang patubo.
٤
Pagbenta ng isang ipinagbabawal na bagay; tulad ng hayup na patay, alak at baboy.
٥
Ang paninda na ipinagbabawal sa ibang dahilan; tulad ng pagbebenta sa oras ng ikalawang azãn (tawag ng pagdarasal) sa biyernes, at pagbenta ng anuman na ang hangarin dito ay ipinagbabawal; tulad ng (pagbenta ng) ubas para gawing alak, at pagbenta ng Espada sa sinumang may gustong patayin.

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit