Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Mga magagandang asal sa pag-aasawa (kasal)

Aalamin natin sa aralin na ito ang ilan sa mga magagandang asal pag-aasawa.

  • Pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pag-aangkin ng bawat isa sa dalawang ikakasal ng magagandang asal sa pag-aasawa.
  • Ang pag-alam sa ilang mahahalagang magagandang asal sa pag-aasawa na ipinapayo ng islam.

Bilang karagdagan sa mga legal na probisyon na may kaugnayan sa pag-aasawa, kung saan ang ilan dito ay mangyayari bago ang kasal, at ilan ay mangyayari sa oras ng kasal, at ilan dito ay mangyayari pagkatapos ng kasal, Ay pinaligiran ng islam ang pag-aasawa ng maraming mga magagandang asal na dapat sa bawat isa sa ikakasal na pangalagaan ito; bilang pag-nanais sa pagkamit ng gantimpala mula sa Allah. at pag-asang mapanatili ang tibay at tatag ng relasyong mag-asawa.

1- Ang niyyah (layunin o intensyon)

Ang Niyyah ay may malaking katayuan sa islam, magpapatunay dito ang kilalang hadith na: "Ang pagtanggap sa mga gawain ay nakasalalay sa layunin, at nakasalalay ang makakamit na gantimpala ng tao sa anumang kanyang layunin" (Al-Bukharie 1, at Muslim 1907), kaya dapat sa mag-asawa na magkaroon sila ng mabuting layunin sa pag-aasawa, sa halip kasama sa katalinuhan ang pagpaparami ng mga mabuting layunin para sa karagdagang gantimpala at kabayaran, at isa sa mabubuting layunin sa pag-aasawa, ang pagpapakita ng isang tanda mula sa mga tanda ng Allah, at pagsunod sa lehitimong utos na naghihimok sa pag-aasawa, at paghahangad na lumabas mula sa kanila ang mga mabuting supling na magbubukod tangi sa Allah (maniniwala sa kaisahan ng Allah) at sasambahin nila Siya, at pag-aalaga sa puri ng bawat isa sa mag-asawa at pag-iwas niya sa mga fitnah, at iba pa.

2- Pagsunod sa mga Sunnah sa gabi ng pagbuo (gabi ng kasal)

١
Pagpapakabait ng asawang lalaki sa babae sa oras na tabihan niya ito.
٢
Paglagay ng lalaki sa kanyang kamay sa noo ng kanyang asawa (unahan ng ulo) at pananalangin niya sa panalangin na itinuro sa atin ng Propeta ﷺ: "“ALLA-HUMMA INNI AS-ALOKA ‘KHAYRAHA WA ‘KHAYRA MA JABALTAHA ‘ALAYHI WA A’UTHOBIKA MIN SHARRIHA WA SHARRI MA JABALTAHA ‘ALAYHI.” (Ibn Mãjah 1918). (“O Allah! hinihiling ko sa Iyo ang kabutihang taglay niya at mga kabutihan sa pagkakagawa Mo sa kanya. Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga kasamaang taglay niya at mga kasamaan ng pagkakagawa Mo sa kanya").
٣
Pagdarasal ng lalaki ng dalawang rak'ah sa kanyang asawa ayun sa itinuro ng ilang mga shahaba.
٤
Ang pananalangin bago magtalik, sa pagsabi ng lalaki ng: ".“BISMILLAHI ALLA-HUMMA JANNIB NAS SHAY’TA-NA WA JANNIBAS SHAY’TA-NA MA RAZAQTANA” (Al-Bukharie 3271,at Muslim 1434) at wala rin problema kung bigkasin din ito ng babae.
٥
Pag-iwas sa anumang ipinagbabawal ng Allah sa pagsisiping, sapagkat ipinagbabawal sa lalaki na italik niya ang kanyang asawa sa puwet O sa oras ng kanyang regla.
٦
Kapag itinalik ng lalaki ang kanyang asawa pagkatapos ay gusto niyang umulit ay Kanais-nais sa kanya na mag-ablosyon ayun sa hadith: "Kapag itinalik ng isa sa inyo ang kanyang asawa, pagkatapos ay gusto niyang umulit, ay mag-ablosyon siya", Muslim 308).
٧
Huwag ipagkalat ng lalaki o babae ang mga sekreto ng pagsasaya nilang dalawa, sinabi ng Sugo ng Allah ﷺ: "Katotohanan na isa sa pinakamasamang tao sa Allah ang katayuan sa araw ng pagbangong muli, ay ang lalaking ipagsasabi niya ang kahihiyan ng kanyang asawa, at babaeng ipagsasabi ang kahihiyan ng kanyang asawa, pagkatapos ay ikakalat ang kanyang sekreto" (Muslim 1437).

3- Piging ng kasal

Ang piging ng kasal ay isang tiyak ng Sunnah: batay sa sinabi ng Propeta ﷺ kay Abdur-rahmãn bin 'ãwf -kaluguran siya ng Allah- nang siya ay nag-asawa: "Gumawa ka ng piging kahit isang Tupa lang" (Al-Bukharie 2048, at Muslim 1427).

Ilan sa mga kailangan isaalang-alang sa Piging

١
Na hindi limitahan ang pag-iimbita sa mayayaman lang, ayon sa sinabi ng Propeta ﷺ: "Ang pinakamasamang pagkain ay ang pagkain ng isang piging, na iniimbita dito ang mga mayayaman at iniiwan ang mahihirap" (Al-Bukharie 5177, At Muslim 1432).
٢
Na ang handa sa piging ay hindi bababa sa Isang tupa O mas marami pa kung may kakayahan sa bagay na ito, ngunit walang pagsasayang.
٣
Pinahihintulutan na ang handa sa piging ay walang karne.

4- Pagkanta ng mga babae sa kasal

Pinahihintulutan sa mga babae lamang ang pagkanta sa mga mabubuting salita na pinahihintulutan at pagtugtug ng tamburin sa lugar na malayo sa mga lalaki, at huwag gumamit ng mga instrumento ng musika; sapagkat ang pagpapakita ng kasiyahan sa ganitong magandang okasyon ay pinahihintulutan sa islam.

5-Ang magandang pakikisama

Isa sa magagandang asal ng pag-aasawa na tiyak ay ang magandang pakikisama; upang manatili sa pamamagitan nito ang pagmamahalan kung saan mabubuhay nito ang nang magandang pamumuhay ang mag-asawa sa kapahintulutan ng Allah. Sinabi ng Allah: {Makitungo kayo sa kanila ayon sa nakabubuti} [An-Nisa': 19].

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit