Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang masamang kita at ang mga ipinagbabawal na transaksyong pinansyal

Aalamin natin sa aralin na ito ang Konsepto ng masamang kita, ang mga dahilan nito at ang mga pinsala nito, at Ang konsepto ng mga ipinagbabawal na transaksyong pinansyal.

  • Ang pag-alam sa masamang kita at paglilinaw sa pinsala nito.
  • Ang pag-alam sa mga ipinagbabawal na transaksyong pinansyal.

Ang kinikita ay mayroong kaaya-aya maganda at pinahihitulutan dito, at mayroong masama marumi at ipinagbabawal dito, sinabi ng Allah: {O mga sumampalataya, gumugol kayo mula sa mga kaaya-ayang bagay na kinamit ninyo at mula sa mga pinalabas Namin para sa inyo mula sa lupa.at Huwag kayong maglayon ng masamang uri mula roon para gugulin ninyo ...} [Al-Baqarah: 267].

At sa hadith ni Abi Hurairah -kaluguran siya ng Allah-, Na ang propeta ﷺ ay nagsabi: "Tiyak na darating sa mga tao ang panahon, Na hindi na mahalaga sa tao kung paano niya nakuha ang pera, kung ito ba ay galing sa halal o sa harãm", (Al-Bukharie 2083).

Ang masamang kita

Ito ay ang pagkain ng yaman ng mga tao sa hindi makatarungan na paraan, o Ang paghanapbuhay sa paraan na ipinagbabawal ng islam.

Mga paraan ng masamang kita

١
Sa pamamagitan ng pagkain ng yaman ng mga tao sa hindi tamang paraan, at ilan doon: Ang hindi makatarungan na pagkuha ng yaman ng iba, o ang pandaraya, ang pang-aagaw, o hindi nalulugod at hindi nasisiyahan ang may-ari nito.
٢
Sa pamamagitan ng mga transaksyong pinansyal na ipinagbabawal ng islam, at ilan doon: Ang riba (pagpapatubo), pagsusugal at pagbibenta ng mga ipinagbabawal; gaya ng alak, karne ng baboy, mga instrumento ng musika at iba pa.

Mga dahilan ng paggawa ng masamang kita

١
Kawalan ng takot at hiya sa Allah: Kapag nawala ang takot at hiya sa Allah sa puso ng tao, samakatuwid siya ay wala nang pakialam kung ang kanyang pinagkakitaan ba ay mula sa halal o sa harãm.
٢
Ang pagsisikap sa mabilisan na pagkamit ng yaman: Kaya ang ilang mga tao ay hindi nakakapagtiis, at gusto nilang makakuha ng pera sa lalong madaling panahon, at ito ang nagtutulak sa kanila sa pagkain ng harãm.
٣
Ang kasakiman at ang kawalan ng kontento: Kaya ang ilan sa mga tao ay hindi nasisiyahan sa kung anong ibinigay sa kanya ng Allah mula sa halal na biyaya. kaya nagsusumikap pa na makadagdag kahit pa sa ipinagbabawal ng Allah.

Mga pinsala ng masamang kita

١
Pagkahulog sa Galit ng Allah at pagpasok sa impiyerno, isinalaysay ni Abi Umãmah -kaluguran siya ng Allah-, Na ang Sugo ng Allah ﷺ ay nagsabi: "Sinuman ang kumuha ng karapatan ng isang taong muslim sa pamamagitan ng pagsumpa niya sa kasinungalingan tunay na itakda sa kanya ng Allah ang impiyerno, at ipagkait sa kanya ang paraiso". sinabi ng isang lalaki: kahit maliit lang nabagay? sinabi niya: "Khit na isang sanga lang ng arãk (kahoy ng siwak)", (Muslim 137).
٢
Pagdilim ng puso, at pagkatamad ng katawan sa pagsunod sa Allah, at pag-alis ng pagpapala sa biyaya at edad (buhay).
٣
Hindi pagtanggap sa panalangin. Isinalaysay ni Abi hurairah -kaluguran siya ng Allah- Na ang Sugo ng Allah ﷺ: "binanggit niya ang isang lalaki na naglalakbay ng mahaba na magulo ang buhok napuno ng alikabok, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit, -sinasabi niya- O panginoon, o panginoon, ngunit ang kanyang pagkain ay harãm, ang kanyang inumin ay harãm, ang kanyang damit ay harãm, at kumakain ng harãm, kaya paano siya tutugonan sa ganong kalagayan?", (Muslim 1015).
٤
Pagkakaroon ng pagkasuklam at poot sa pagitan ng mga tao, at pagkawatak-watak ng kumunidad, at ito ang katapusan ng pananadya sa yaman ng mga tao at pagkain nito sa hindi makatarungang paraan, sinabi ng Allah: {Nagnanais lamang ang demonyo na magsadlak sa pagitan ninyo ng poot at suklam dahil sa alak at pagpusta} [Al-Mãi'dah: 91].

Mga Uri ng mga ipinagbabawal sa mga transaksyong pinansyal

١
Ang mga ipinagbabawal mula sa mga bagay (na nakikita)
٢
Ang mga ipinagbabawal mula sa mga gawain (paggalaw)

Ang mga ipinagbabawal mula sa mga bagay (na nakikita)

Lahat ng mismong bagay na ipinagbabawal (ibig sabihin yong mismong bagay na ang bawal): tulad ng Dugo, karne ng baboy, mga masama, mga marumi at katulad nito, at ito ay ang mga bagay kung saan likas ng inaayawan ng kaluluwa ng tao. sinabi ng Allah: {Sabihin mo, O Sugo: "Hindi ako nakatatagpo sa anumang ikinasi ni Allāh sa akin ng isang bagay na ipinagbabawal maliban sa namatay nang walang pagkakatay o dugong dumadaloy o laman ng baboy sapagkat tunay na ito ay isang kasalaulaang ipinagbabawal o ito ay kabilang sa kinatay sa hindi pangalan ni Allāh gaya ng kinatay para sa mga anito nila. Ngunit ang sinumang napilit ng pangangailangan sa pagkain ng mga ipinagbabawal na ito dahil sa tindi ng gutom nang hindi naghahangad ng pagpapasarap sa pagkain nito, hindi lumalampas sa hangganan ng pangangailangan, ay walang kasalanan sa kanya roon. Tunay na ang Panginoon mo, O Sugo, ay Mapagpatawad sa napipilitan kahit nakakain mula sa mga ito, Maawain sa kanya."} [Al-An-'Ãm: 145].

Ang mga ipinagbabawala mula sa mga gawa

Lahat ng transaksyon na sumasalungat sa islam; gaya ng riba (pagpapatubo), pagpupustahan at pagsusugal, panlilinlang, pagmomonopolyo, pandaraya at anumang katulad niyon na may pandaraya sa mga tao, at ang pagkain ng yaman ng tao sa hindi makatarungan na paraan. at ito ay gugustohin ng mga kaluluwa, kaya kailangan nito ang hadlang at payo, at parusa na magpigil sa kanya para hindi mahulog sa paggawa nito, sinabi ng Allah: {Tunay na ang mga kumakain ng mga yaman ng mga ulila dala ng paglabag sa katarungan ay kumakain lamang sa mga tiyan nila ng apoy at masusunog sila sa isang liyab} [An-Nisã': 10], At sinabi ng Allah: {O mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala kay Allāh at iwan ninyo ang anumang natira mula sa patubo kung kayo ay mga mananampalataya. Ngunit kung hindi ninyo ginawa, tumiyak kayo ng isang digmaan mula kay Allāh at sa Sugo Niya...} [Al-Baqarah: 278-279].

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit