Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Mga karapatan ng mga magulang

Aalamin natin sa aralin na ito ang kahuluhan ng pagiging mabuti sa mga magulang at ilang mga kaugnay nito.

  • Paghahayag sa kadakilaan ng antas ng mga magulang sa islam.
  • Ang pag-uutos sa pagiging mabuti sa mga magulang, at pagpapaiwas (pagbabala) sa pagsuway sa kanila.
  • Ang pag-alam sa pinakamahalagang tungkulin ng mga anak sa mga magulang.
  • Paghahayag sa ilang mga ugali sa pakikitungo sa mga magulang.

Ang katayuan ng mga magulang sa islam

Ginagalang ng islam ang mga magulang nang dakilang paggalang, at ini-ugnay ang pagiging mabuti sa kanila sa pinakadakilang bagay sa islam at iyon ay ang tawheed o pagbubukod tangi sa Allah na kataas-taasan at kapitapitagan, sinabi ng Allah: {Nagtadhana ang Panginoon mo na huwag kayong sumamba maliban sa Kanya at sa mga magulang ay [mag-ukol ng] paggawa ng maganda} [Al-Isrã': 23]. sapagkat ginawa ng maluwalhating Allah ang mga magulang na dahilan na pag-iral ng mga anak na lalaki at babae, at kahit gaano pa magsikap ang mga anak ay hinding hindi nila makakayang ibalik ang kabutihan ng kanilang mga magulang sa kanila, ni gantimpalaan sila sa mga naranasan nilang paghihirap, pagod at pinsala, pagpupuyat at pagbangon, at kakulangan sa pahinga, alang-alang sa kaginhawaan ng kanilang mga anak, sa pag-aalaga at pag-aaruga sa kanila.

At kasama sa pagiging makatarungan ng Allah na nagtakda siya para sa mga magulang ng mga karapatan sa kanilang mga anak, bilang kabayaran para sa kanila sa magandang pagsisikap nila na inilaan at ilalaan pa nila sa pag-aalaga sa kanila. sinabi ng Allah: {Nagtagubilin Kami sa tao hinggil sa mga magulang niya na magpakabuti siya sa kanilang dalawa at gumawa siya ng maganda sa kanilang dalawa} [Al-'Ankabõt: 8], at sinabi niya: {At pakisamahan mo silang dalawa sa mundo ng mabuti} [Luqmãn: 15]. at Nang tanungin ng isang Shahaba ang Propeta ﷺ: O Sugo ng Allah, Sino ba ang pinaka karapat-dapat na tao sa mabuting pakikisama ko? sinabi niya: "Ang iyong ina" nagsabi ulit ang shahaba: pagkatapos ay sino pa? sinabi niya: "Ang iyong Ina" nagtanong ulit: pagkatapos Sino pa? sinabi niya: "Ang iyong Ina", nag tanong ulit: pagkatapos sino pa? sinabi niya: "Ang iyong Ama", (Al-Bukharie 5971,at Muslim 2548).

Ang kabutihan ng pagiging mabuti sa mga magulang

Ang pagiging mabuti sa mga magulang ay Ubligasyon at tungkulin ng mga anak, at sa pagiging mabuti sa kanila ay may malaking kabayaran at dakilang gantimpala, at iyon ay isang dahilan ng pagpapala at biyaya, at pangkalahatang kabutihan sa mundo, at isang dahilan sa pagpasok sa paraiso sa kabilang buhay, sapagkat sinabi ng Propeta ﷺ: "isinubsob niya ang kanyang sarili, pagkatapos ay isinubsob niya ang kanyang sarili, pagkatapos ay isinubsob niya ang kanyang sarili". may nagsabi: sino O Sugo ng Allah? sinabi niya: "Ang sinumang naabutan niya ang kanyang mga magulang sa pagtanda, ng isa sa kanila, o silang dalawa, pagkatapos ay hindi siya nakapasok sa paraiso". (Muslim 2551).

At ang pagpapakabuti sa mga magulang ay isa sa pinakamahusay na mga gawain at pinaka kaibig-ibig sa Allah; Tinanong ni Abdullah bin mas'od -kaluguran siya ng Allah- ang Propeta ﷺ: Aling gawain ang higit na kaibig-ibig sa Allah? sinabi niya: "Ang pagdarasal sa takdang Oras nito (sa takdang oras ng pagdarasal)", sinabi niya: pagkatapos ay ano pa? sinabi niya: "pagkatapos ay ang pagpapakabuti sa mga magulang", sinabi niya: pagkatapos ano pa? sinabi niya: "Ang pakikipaglaban sa landas ng Allah", (Al-Bukharie 527, at Muslim 85).

Kaya ang pagpapakabuti sa mga magulang ay mas mahusay kaysa sa boluntaryong pakikipaglaban sa landas ng Allah, sa katunayan ay may dumating na isang lalaki sa Propeta ﷺ at sinabi niya: Makikipaglaban ba ako sa landas ng Allah? sinabi ng Sugo: "may mga magulang kapa ba?', sinabi niya: Oo, Sabi ng Sugo: "sa kanilang dalawa ka makikipaglaban (ibig sabihin mas mainam na samahan mo muna sila kaisa sa pagpunta sa laban)", (Al-Bukharie 5972, at Muslim 2549).

Ang pagsuway sa mga magulang

Ang pagsuway sa mga magulang ay isa sa pinakamalaking mga kasalanan at pinakamalaking pagkakasala, ayun sa hadith na ang Propeta ﷺ ay nagsabi: "Ang pinakamalaki sa mga malalaking kasalanan: Ang pagtatambal sa Allah, at pagsuway sa mga magulang... Ang hadith". (Al-Bukharie 6919, at Muslim 87).

Mga Ubligasyon ng mga anak sa panig ng kanilang mga magulang

١
Ang pagsunod sa kanilang dalawa sa anumang ipag-utos nila na mabuti na hindi lagpas sa kakayahan at kapasidad, ngunit kung ang ipag-utos nila ay pagsuway sa Allah ay hindi sila maaaring sundin dito, sapagkat walang pagsunod sa isang nilikha sa pagsuway sa tagalikha.
٢
Ang mabuting pakikisama sa kanila kahit na masama sila sa anak, mayroon pa bang higit na malaking kasamaan kaysa sa paghikayat sa kanya sa pagtatambal sa Allah at walang hanggan na pananatili sa apoy sa impiyerno? at Gayunpaman sinabi parin ng Allah na kataas-taasan: {Kung nagpunyagi silang dalawa sa iyo na magtambal ka sa Akin ng wala kang kaalaman hinggil doon ay huwag kang tumalima sa kanilang dalawa. Makisama ka sa kanilang dalawa sa Mundo ayon sa nakabubuti} [Luqmãn: 15].
٣
Ang pagpapahalaga o pagmamalasakit sa kanila at pagpapakabait sa kanila, at mangyayari yon sa pamamagitan ng pagbigay ng lahat ng uri ng kabutihan, paglilingkod at pagsunod, kasama ang pagmamahal sa kanila at pakikitungo sa kanila sa pinakamagandang mga asal at ugali, sinabi ng Allah: {Nagtadhana (Nag-utos) ang Panginoon mo na huwag kayong sumamba maliban sa Kanya at sa mga magulang ay [mag-ukol ng] paggawa ng maganda} [Al-Isrã': 23].
٤
Ang Hindi pananakit o paggawa ng masama sa kanila na kahit pinakamaliit na uri ng pananakit, kahit ang salitang "uff", lalong lalo kapag sila ay matanda na, sinabi ng Allah: {Kung aabutan nga sa piling mo ng katandaan ang isa sa kanilang dalawa o ang kapwa sa kanilang dalawa ay huwag kang magsabi sa kanilang dalawa ng uff (salitang nakasusuya) at huwag kang bumulyaw sa kanilang dalawa. Magsabi ka sa kanilang dalawa ng salitang marangal} [Al-Isrã': 23].
٥
Ang pagpakababa ng loob at pagpapakumbaba sa harapan nilang dalawa, tulad ng sinabi ng Allah: {Magbaba ka para sa kanila ng loob sa pagkaaba bahagi ng pagkaawa at magsabi ka: "Panginoon ko, maawa Ka sa kanilang dalawa yayamang nag-alaga silang dalawa sa akin noong bata pa [ako]."} [Al-Isrã': 24].
٦
Palaging pagpapasalamat sa kanilang dalawa at pagkilala sa kanilang kabutihan, sinabi ng Allah: {Nagtagubilin Kami sa tao hinggil sa mga magulang niya – ipinagbubuntis siya ng kanyang ina na dumaranas ng isang hirap matapos ng isang hirap at ang pag-awat sa kanya sa pagpapasuso sa kanya sa dalawang taon – na [nagsasabi]: "Magpasalamat ka sa Akin at sa mga magulang mo. Tungo sa Akin ang kahahantungan} [Luqmãn: 14].
٧
Ang paggastos sa kanila sa kabutihan. sinabi ng Propeta ﷺ: "ikaw at ang iyong pera o kayamanan ay pag-aari ng iyong ama, katotohanan na ang inyong mga anak ay isa sa pinakamagandang kinita niyo, kaya kumain kayo mula sa kinita ng inyong mga anak", (Abu Dãwod 3530).
٨
Ang pananalangin para sa kanilang dalawa habang nabubuhay pa sila at pagkatapos nilang mamatay, sinabi ng Sugo ng Allah ﷺ: "kapag namatay ang tao ay napuputol na sa kanya ang lahat ng kanyang gawain maliban sa isa sa tatlo: Maliban sa kawanggawa na dumadaloy, kaalaman na napapakinabangan, o anak na mananalangin sa kanya", (Muslim 1631).
٩
Paggalang sa mga kaibigan ng mga magulang pagkatapos nilang mamatay, sinabi ng Propeta ﷺ: "Ang pinakamabuting pagpapakabuti sa magulang ay ang ipagpatuloy ng anak ang pagmamahal (pakikipagkaibigan) sa mga mahal (kaibigan) ng kanyang ama", (Muslim 2552).

Ang mga magagandang asal na ubligado sa pakikitungo sa mga magulang

١
Ang magandang pakikinig sa kanila at pag-intindi sa sinasabi nila, at ang hindi pag-aabala sa sarili habang kaharap sila sa kahot anong bagay gaya ng cellphone at iba pa.
٢
Ang kusang paggawa sa mga gusto nila bago pa nila ito hilingin, at pag-alis sa anumang makakagambala sa kanila bago pa ito dumating sa kanila.
٣
Ang agaran na pagtugon sa tawag nila, at pagpapakita ng kasiyahan sa pagtugon sa kanila at hindi magpapahuli.
٤
Ang pagbibigay ng matalinong mahinahon na payo kung sakaling makagawa ang isa sa mga magulang ng pagsuway.
٥
Pagsalubong sa kalupitan at kawalang-katarungan ng mga magulang -kung mangyari man- ng pagtitiis, pagpakabait at paggalang.
٦
Ang hindi pagsalungat at pagsuway.
٧
Ang palaging pag ngiti sa harapan nila.
٨
Ang pagkonsulta sa kanila, at pagsali sa kanila sa indibidwal na gawain, at paggalang sa kanilang opinyon.
٩
Ang pagsisikap sa pakikipag-usap sa kanila, at pagkukwentuhan, at pagsabi ng mga sekreto sa kanila, kahit ang pang-araw-araw na mga bagay ng buhay kung ito ay gusto nila.
١٠
Kung sakaling maghiwalay dahil sa paglalakbay, dapat sa anak na laging makikipag-ugnayan sa kanilang dalawa at ipapanatag silang dalawa.

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit