Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang pamana sa Islam

Aalamin natin sa aralin na ito ang ilang mga tampok ng sistema ng pamana sa Islam.

  • Ang pag-alam sa mga nagpapahigit sa mga alituntunin (probisyon) ng pamana sa islam.
  • Pag-alam sa mga haligi ng pamana at mga kundisyon nito.
  • Ang pag-alam sa mga tagapagmana na napagkasunduan (ng mga iskolar) mula sa mga lalaki at mga babae.

Ang pamana ay isang pandaigdig na sistemang pantao, kinuha ito ng nakaraang mamamayan at kasalukuyan, dahil nababagay ito sa kalikasan ng tao sa kagustuhang mag mamay-ari at sa pagsisikap para dito, at inaayos nito ang problema sa pamamahala sa pera ng namatay pagkatapos ng kanyang kamatayan.

Naiiba (nakakahigit) ang mga alituntunin (probisyon) ng pamana sa islamikong batas dahil sa pagkuha nito ng maraming detalye, na may kaugnayan sa mga kalagayan ng nagpapamana, mga taong tagapagmana, at bahagi ng bawat isa sa kanila, Sa isang kumpleto at kahanga-hangang sistema. at isa sa mga kahigitan ng detalye sa sistema ng pamana sa islam ay; Ang paglutas ng mga sanhi ng salungatan sa pagitan ng mga kamag-anak ng nagpapamana; dahil kapag nalaman ng mga tagapagmana na ang pamana ay ipinamahagi sa kanila ayon sa utos ng Allah na kataas-taasan, mapapanatag ang kanilang kalooban, at masisiyahan sila sa paghahati ng Allah -luwalhati sa kanya-, at isa rin sa kahigitan nito ay ang pagprotekta sa mga karapatan ng lahat ng tagapagmana, kaya hindi maiiwan ang isang bahay sa opinyon at sigasig ng ilan sa kanila, kung saan hindi nila bibigyan ang sinumang nais nila, at bibigyan naman ang sinumang nais nila, at magiging sanhi yaon ng pagtatalo at pagkakawatak-watak.

Mga haligi ng pamana

١
Ang nagpapamana (ang taong namatay).
٢
Ang tagapagmana.
٣
Ang pamana (ang naiwang kayamanan).

Ang nagpapamana

Siya iyong namatay o -maibibilang sa mga patay (ayon sa hukom)- na nakaiwan ng anumang pwedeng manahin.

Ang tagapagmana

Siya iyong buhay pagkatapos (mamatay) ng nagpapamana -o maituturing na isa sa mga buhay- na may karapatan na magmana mula sa nagpapamana dahil sa isa sa mga dahilan ng pagmana.

Ang pamana

Ang naiwan, mananahin o ang ipapamana; ito yong mga naiwan ng nagpapamana (namatay) na pera o karapatan ng maaaring manahin.

Mga kundisyon ng pamana

١
Ang tiyak na kamatayan ng nagpapamana, o pagbilang sa kanya sa mga patay bilang isang hatol; gaya ng nawawalang tao kapag humatol na ang hukom sa kanyang kamatayan, o bilang pagturing o pagtansiya; gaya ng isang sanggol na nahiwalay sa kanyang ina dahil sa isang krimen nangangailangan ng kabayaran, At yon ay garantiya na ubligado sa paggawa ng krimen sa sanggol.
٢
Ang patunay na buhay ang tagapagmana sa pagkamatay ng nagpapamana; o pagbilang sa kanya sa mga buhay bilang pagsasaalang-alang; gaya ng isang petus na may hiwalay ng buhay (ibig sabihin lagpas ng apat na buwan sa tiyan at buhay na) kung sakaling napatunayan na may buhay na nga sa pagkamatay ng nagpapamana.
٣
Ang kaalaman sa dahilan ng pagmana, Kamag-anak, asawa o tapat na alipin.

Pagkakasunod-sunod ng paghahati ng pamana

١
Ang paghahanda sa patay para sa paglibing.
٢
Pagbayad ng kanyang mga utang.
٣
Pagpapatupad sa kanyang mga habilin.
٤
Pamamahagi ng kanyang naiwan (pamana) sa mga tagapagmana.

Mga kahigitan ng mga alituntunin (probisyon) ng pamana sa islamikong batas

١
Na ito ay galing sa Allah, Ang maalam sa kanyang mga nilikha at anumang nakabubuti at nararapat sa kanila {Hindi ba nakaaalam ang lumikha samantalang Siya ay ang Mapagtalos, ang Mapagbatid} [Al-Mulk: 14].
٢
Na ito ay hindi nagbigay ng karapatan sa nagpapamana sa paghahati sa kanyang naiwan tulad ng nais niya; sapagkat maaari siyang madaig ng kanyang mga kapritso, o mahulog siya sa ligaw na kabaitan, at hindi niya mabigyan ang ibang may karapatan, o mapapaboran niya ang iba kaysa sa iba ng walang katwiran.
٣
Paghahati ng yaman at hindi paggawa nito na nakalaan lang sa kamay ng natatanging mga tao, at yon ay sa pamamagitan ng pagsali ng maraming bilang sa pamana.
٤
Ang pagpapanatili sa pagkakaisa ng pamilya, pagkakasundo at pagtutulungan ng miyembro nito, sa pamamahagi ng pamana sa karamihan sa kanila, at sa patas na sistema.
٥
Pagsasa-alang-alang sa panig ng pangangailangan ng mga tagapagmana sa pagbibigay ng pabor sa pagitan nila sa kanilang mga hati o bahagi mula sa pamana; kaya makikita natin na ang bahagi ng anak na babae ay kalahati ng bahagi ng kanyang kapatid na lalaki, sapagkat ang kanyang kapatid na lalaki ay nangangailangan ng pera dahil Siya ang may pananagutan sa paggastos sa kanyang sambahayan, Habang ang kanyang kapatid na babae ay may ibang nag-aasikaso sa mga gastusin niya.
٦
Pagsasa-alang-alang sa antas ng pagkakamag-anak sa paghigit ng ibang tagapagmana sa iba, para sa pagpapatuloy ng mga pakinabang sa pagitan ng tagapagmana at nagpapamana, kaya inuna ang ama kaysa sa lolo, at ina kaysa sa lola.
٧
Ang pamana sa sistema ng islam ay sapilitan at ubligado; kaya walang karapatan ang nagpapamana na pigilan ang isa sa kanyang mga tagapagmana mula sa pamana.

Ang mga tagapagmana mula sa kalalakihan

Ang mga tagapagmana mula sa mga lalaki na napagkasunduan ang kanilang pagmana ay sampu, at sila bilang pagbubuod: Ang anak na lalaki, pagkatapos ay anak ng anak na lalaki hanggang sa pagbaba, Ang ama, pagkatapos ay ang lolo hanggang sa pagtaas, Ang kapatid na lalaki, pagkatapos ay ang anak na lalaki ng kapatid na lalaki, Ang tiyuhin sa ama, pagkatapos ay anak na lalaki ng tiyuhin sa ama, Ang asawang lalaki at Ang tapat na alipin na lalaki na pinalaya.

Ang mga tagapagmana mula sa kababaihan

Ang tagapagmana mula sa mga babae na napagkasunduan ang kanilang pagmana ay pito; at sila pagpapaikli ay: Ang anak na babae, Ang anak na lalaki ng anak na babae hanggang sa pagbaba, Ang ina, Ang Lola hanggang sa pagtaas, Ang kapatid na babae, ang asawang babae, Ang alipin na babae na pinalaya.

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit