Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang Pagsusugal at Pagpupustahan

Ipapaliwanag ng aralin na ito ang kahulugan ng pagsusugal at pagpupustahan, at lilinawin ang hatol nito at mga pinsala nito sa indibidwal at lipunan

 • Ang pag-alam sa kahulugan ng pagsusugal at pagpupustahan.
 • Pag-alam sa hatol ng pagsusugal sa islamikong batas.
 • Pagpapaliwanag sa mga uri ng pagpupustahan at mga pinsala nito.
 • Ano ba ang Pagsusugal o pagpupustahan?

  Ang pagsusugal: Lahat ng laro na kikita dito ang isang panig o higit pa at malulugi o matatalo ang iba, at ang lahat ng kalahok ay nasa pagitan ng pagkamit ng kabayaran (ang pera o iba pa), o matatalo at makukuha ito ng iba sa kanya.

  Ang Hatol sa pagsusugal:

  Ang pagsusugal ay ipinagbabawal sa Qur'an, sa sunnah at sa napagkasunduan (ng karamihan sa mga pantas).

  Makakakuha ng kapakinabangan ang nanalo sa sugal at pustahan, ngunit nilinaw ng Allah na ang kasalanan at pinsala nito ay higit na malaki kaysa sa pakinabang at benepisyo nito. sinabi ng Allah na kataas-taasan: {Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa alak at sugal. Sabihin mo: "Sa dalawang ito ay may kasalanang malaki at mga pakinabang para sa mga tao ngunit ang kasalanan sa dalawang ito ay higit na malaki kaysa sa kapakinabangan sa dalawang ito."} [Al-Baqarah: 219].

  Sinabi ng Allah na kataas-taasan: {O mga sumampalataya, ang alak, ang pagpusta, ang [pag-aalay sa] mga dambana, at [ang pagsasapalaran gamit] ang mga tagdan ng palaso ay kasalaulaan lamang kabilang sa gawain ng demonyo, kaya umiwas kayo rito, nang sa gayon kayo ay magtatagumpay} [Al-Mã'idah: 90].

  Ang mga pinsala ng pagsusugal at pagpupustahan sa indibidwal at lipunan:

  ١
  Nagdudulot ng poot at pagkasuklam sa pagitan ng mga tao: Dahil ang pagkakuha ng isa sa mga manlalaro o mga kalahok sa pera ng iba sa kanya sa pamamagitan ng paglalaro ay pumupuno ng kanilang mga dibdib sa galit at poot sa kanya, at gagawin nilang pagkakataon iyon para siya ay saktan. at ito ay katotohanan na nangyayari na alam ng lahat, at katotohanan ng sinabi ng Allah: {Nagnanais lamang ang demonyo (shaitan)na magsadlak sa pagitan ninyo ng poot at suklam dahil sa alak at pagpusta...} [Al-Mã'idah: 91]
  ٢
  Ang paghadlang sa pag-alaala sa Allah at sa pagdarasal, at ito ang dakilang layunin mula sa mga layunin ng shaitan (demonyo), tulad ng nabanggit sa kataposan ng talata sa Al-mã'ida na naunang nabanggit: {... at humadlang sa inyo sa pag-alaala kay Allāh at sa pagdarasal}.
  ٣
  Pagsasayang ng pera at pagwawaldas ng kayamanan: Kay rami sa mga mayayaman ang naging mahirap na walang wala nang dahil sa pagsusugal.
  ٤
  Pagkalulong sa paglalaro at pagsusugal: kaya't ang nanalo ay nadadagdagan ang pagka sakim at pagka gahaman sa mas maraming kita sa pakikipagsugal, at ang natalo ay magpapatuloy sa paglalaro sa subrang kagustuhan na maibalik ang natalo sa kanya.
  ٥
  Ang Pagkawatak-watak ng pamilya: Nagdudulot ang pagkalulong sa sugal ng kapabayaan ng sugarol sa relasyon niya sa kanyang pamilya, at nagdudulot ang pagkalugi (pagkatalo) ng pera sa materyal na problema at sa sarili. na karaniwang humahantong sa hiwalayan at pagkasira ng pamilya.

  Mga Uri ng pagpupustahan:

  1. Lahat ng laro na kumukuha dito ang nanalo ng isang bagay mula sa natalo: halimbawa Na maglalaro ang isang grupo ng mga tao ng sugal (البلوت أو الكوتشينة) at maglagay ang bawat isa sa kanila ng ilang halaga ng pera, at sinuman ang manalo sa kanila ay makukuha niya ang lahat ng pera.

  2- Ang nagpupusta sa pagkapanalo ng isang Koponan o naglalaro at katulad niyaon: at maglalagay ang mga nagpupusta ng pera, at bawat isa ay magpusta sa pagkapanalo ng kanyang koponan o sa kanyang manlalaro, at kung manalo ang kanyang koponan ay kikita siya ng pera, at kung natalo ang kanyang koponan ay natalo rin ang pera.

  3- Ang lottery at lucky paper: halimbawa bibili ng isang card sa halagang isang dolyar, at ira-raffle ang mga card at kung manalo ang kanyang card ay makakakuha siya ng higit sa halaga nito, maging kaunti man o marami ang makakuha nito.

  4- Ang pakikilahok sa mga paligsahan sa pamamagitan ng tawag sa telepono o mensahe sa cellphone kung saan mas mahal ang singil kaysa sa nakasanayan, at ganon din ang lahat ng mga pisikal, elektrikal at online na mga laro, kung saan ang naglalaro nito ay nahaharap sa Dalawang posibilidad: Ang manalo (kumita) ng pera o matalo.

  Matagumpay mong natapos ang aralin


  Simulan ang pagsusulit