నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం ప్రయాణ సమయంలో సాధారణ నియమ నిబంధనలు పెరుగుతాయి

ప్రయాణం మరియు ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ఆదేశాలు నమాజు మరియు ఉపవాసంతో ఆగవు, ఎందుకంటే వాటి ప్రత్యేక నియమాలు ఉన్న ఇతర పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి . ఈ పాఠంలో మీరు వాటిలో కొన్నింటిని నేర్చుకుంటారు.

ప్రయాణాలలో తరచుగా అవసరమైన సాధారణ నిబంధనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి 

నిద్రకు ఉపక్రమించే సమయంలో మంటను ఆర్పివేయడం

నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి ముందు తప్పక చేయవలసినవి : శీతాకాలపు ప్రయాణాలలో తరచుగా వెలిగించబడే మంటను ఆర్పివేయాలి, ప్రత్యేకించి గుడారాలు లేదా అటువంటి వాటిలో.

అబూ మూసా అల్ అష్ అరీ వారి ఇలా సెలవిచ్చారు : మదీనా నగరంలో ఒక ఇల్లు ఇంటివాసులతో సహా మంటల్లో కాలిపోయినది. ఈ సంఘటనతో దైవ ప్రవక్త (స) వారు ఇలా ప్రబోధించారు : ఈ అగ్ని మీకు ఒక శత్రువు, మీరు నిద్రకు ఉపక్రమించే మునుపు మీరు వెలిగించి ఉన్న నిప్పును ఆర్పీ వేయండి (బుఖారీ 6294, ముస్లిం 2016) మరో హదీసులో ఇలా ప్రస్తావించబడినది: నిద్రించే సమయంలో మీ ఇళ్లలో మంటలను వదిలివేయవద్దు. (బుఖారీ 6293, మరియు ముస్లిం 2015). బహుశా ఆ ఇంటిలో ఒక చెడ్డ ప్రాణి (ఎలుక) ఆ దీపపు ఒత్తిని అక్కడ నుండి లాగి ఇంటివాసులను తగులబెట్టేసినది. (బుఖారీ 3316, ముస్లిం 2012)

వేటకు సంబందించిన నియమాలు

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి