నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం పవిత్ర మదీనా నగర సందర్శన

పవిత్ర మక్కా నగరం తరువాత ప్రవక్త (స) వారి పట్టణం అయిన మదీనా నగరం అనేది ఈ భూమిపై ఉన్న పవిత్రమైన ప్రాంతము. ఈ పాఠములో దీని విశిష్ఠతలు మరియు దాని మర్యాదల గురించి తెలుసుకుందాము.

  • పవిత్ర మదీనా యొక్క శ్రేష్టతల గురించిన అవగాహన
  • పవిత్ర మదీనా సందర్శనలో పాతించవలసిన మర్యాదలు

పవిత్ర మదీనా యొక్క ఔన్నత్యాలు

.

1. ఆ నగరంలో ప్రవక్త(స) వారి మసీదు

.

2. అదొక సురక్షితమైన ప్రాంతము

.

3. అక్కడి ఆకులు, ఫలాలు మరియు అక్కడి మంచి జీవితంలో శుభం కలిగించబడినది.

.

4. దానిని అల్లాహ్ ప్లేగు వ్యాధి మరియు దజ్జాల్ నుండి కాపాడడం :

దైవప్రవక్త (స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : మదీనా నగర హద్దులలో దైవదూతలు పహారా కాస్తుంటాయి, దానిలో ప్లేగు వ్యాధి మరియు దజ్జాల్ ప్రవేశించరు. (బుఖారీ 1880, ముస్లిం 1379).

5. అందులో నివసించడం, జీవించడం మరియు చనిపోవడం యొక్క పుణ్యం :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి