నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం వీలునామా మరియు వారసత్వం

ధార్మిక చట్టం(షరీయత్) ఒక విశ్వాసికి అతని మరణం తరువాత జారీ చేయబడే వీలునామాను రాసే అనుమతినిస్తుంది, మరణాంతరం వారసత్వ సంపదను పంచే అధికారాన్ని షరీయత్ ఇస్తోంది, ఈ పాఠంలో, మీరు వీలునామా మరియు వారసత్వం యొక్క కొన్ని నిబంధనల గురించి నేర్చుకుంటారు.

  • వీలునామా అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం
  • వీలునామా రకాలు మరియు వాటి నిబంధనల గురించి తెలుసుకోవడం
  • వారసత్వం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం.

వసీయా (వీలునామా) అనగా అర్ధం ఏమిటి ?

ఒక వ్యక్తి తను మరణించిన తరువాత ఏమి చేయాలనే విషయం గురించి ఒకరిని కోరడాన్ని వసీయా(వీలునామా) అంటారు, ఉదాహరణకు తన ఆస్తి లోని కొంత భాగాన్ని మసీదు కట్టడానికి ఉపయోగించాలని కోరడం వగైరా.

వీలునామా

ఒక విశ్వాసికి తన మరణం తరువాత తన ఆర్ధిక వ్యవహారాలకు సంబందించిన వీలునామా రాసే హక్కు ఉంది, దీని గురించి దైవ ప్రవక్త (స) వారు ఇలా సెలవిస్తున్నారు : ఒక వ్యక్తికి వీలునామా రాయలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నప్పుడు ఆ వీలునామా రాయకుండా రెండు రాత్రులు కూడా గడపకూడదు, ఖచ్చితంగా వీలునామా రాసేయాలి. ఇబ్ను ఉమర్ (ర) వారు ఇలా సెలవిస్తున్నారు : ఎప్పుడైతే ప్రవక్త (స) వారి నుండి ఈ విషయం విన్నానో అప్పుడు ఒక రాత్రి గడిచినదో లేదో నా వద్ద నా వీలునామా సిద్ధంగా ఉండింది.

వీలునామా రాసే విషయంలో అల్లాహ్, ఋణం తీర్చే వీలునామాను వారసత్వ సంపద పంపక వీలునామా పై ప్రాధాన్యతనిచ్చాడు. దీని గురించి తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : (ఈ పంపకమంతా) మృతుని అప్పులు తీర్చి, అతని వీలునామా పై అమలు జరిపిన తరువాతనే జరగాలి.

వీలునామా యొక్క స్థితులు

వీలునామా విషయంలో ఉండే భిన్నమైన స్థితులు :

1. తప్పనిసరి వీలునామా

ఒక విశ్వాసిపై అప్పులు లేదా ఇతరులకు ఇవ్వవలసిన ఆర్ధికపరమైన హక్కులు ఉండి, దానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేదా పత్రాలు లేనిపక్షంలో ఆ హక్కులు తిరిగి ఇవ్వడానికి వీలునామా రాయడం తప్పనిసరి, ఎందుకంటే అప్పు తీర్చడం అనేది ఒక బాధ్యత, ఈ తప్పనిసరి బాధ్యత అనేది నివారించలేనిది.

2. అభిలషణీయమైన వీలునామా

ఇది ఒక విశ్వాసి తన మరణం తర్వాత తన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని కొన్ని స్వచ్ఛంద రంగాలలో విరాళంగా ఇవ్వడం. కొంతమంది పేద బంధువులకు దానధర్మాలు చేయడం మొదలైనవి, మరియు దీనిలో కొన్ని షరతులు నిర్దేశించబడతాయి.

వారసులందరిలో ఒక వారసునికి ప్రత్యేకంగా వీలునామా రాయకూడదు, ఎందుకంటే వారసులలో ప్రతి ఒక్కరి హక్కును అల్లాహ్ ముందునుండే విభజించి ఉన్నాడు, ప్రవక్త(స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : “వారసుడి కోసం వీలునామా అనేది లేదు”. (అబూ దావూద్ : 3565, తిర్మిజీ : 2120, ఇబ్ను మాజా: 2713).

వీలునామా అనేది ఎల్లప్పుడూ మూడో వంతు ధనంలోనుండే ఇవ్వాలి, దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చే అనుమతి లేదు, ప్రవక్త(స) వారి అనుచరులలో ఒకరు మూడింట ఒకవంతు కన్నా ఎక్కువ వీలునామా రాయదలచినపుడు ప్రవక్త (స)వారిని వారించారు. మరియు దీని గురించి ఇలా సెలవిచ్చారు : “మూడోవంతు చాలు, ఆ మూడో వంతు కూడా ఎక్కువే”. (బుఖారీ 2744, ముస్లిం 1628)

వీలునామా రాసే వ్యక్తి ధనవంతుడై ఉండాలి, తన వారసులకు చాలినంత ధనం ఇవ్వగలిగి ఉండాలి, ప్రవక్త(స) వారి అనుచరులైన సాద్ బిన్ అబీ వఖాస్ వారు వీలునామా రాయదలచినపుడు వారిని ప్రవక్త (స) వారు ఇలా ప్రబోదించారు : “నీ వారసులు బీదవారిగా ఉండి జనుల ముందు చేయి చాచడం కన్నా నువు వారిని ధనవంతులుగా వదిలి వెళ్ళడం ఉత్తమం” ( బుఖారీ : 1295, ముస్లిం : 1628 )

3. హర్షణీయం కాని వీలునామా

,

4. నిషిద్దమైన ఆజ్ఞాపన (వీలునామా)

,

,

వారసులు లేని వ్యక్తికి మూడింట ఒక వంతు బదులుగా మొత్తం డబ్బును విరాళంగా ఇవ్వడానికి అనుమతి ఉంది.

వీలునామా పై అమలు చేయడం విషయంలో ఉన్న నియమాలు

,

వారసత్వం

,

,

,

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి