నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం అంటు వ్యాధులకు సంబందించిన ఆదేశాలు

ఈ పాఠంలో ధార్మిక నియమాలు, అంటువ్యాధులు మరియు వ్యాధులకు సంబంధించిన విషయాల గురించి చర్చించబడుతుంది.

ఈ పాఠంలో ధార్మిక నియమాలు, అంటువ్యాధులు మరియు వ్యాధులకు సంబంధించిన ముఖ్య విషయాల గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది 

1. మందులు తీసుకోవడం మరియు టీకా వేయించుకోవడం

వ్యాధికి గురవక ముందే వ్యాక్సీన్ తీసుకునవచ్చును, ఈ విధంగా చేయడం అనేది అల్లాహ్ పై నమ్మకం ఉంచడానికి విరుద్ధము కాదు, దైవప్రవక్త (స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : ఎవరైతే ప్రతి ఉదయం ఏడు అజ్వా ఖర్జూరాలను తింటారో ఆ రోజు అతని పై విషము కానీ చేతబడి కానీ పని చేయదు. (బుఖారీ 5445, ముస్లిం 2047). ఇది సమస్య అనేది రాకముందే దానిని అడ్డుకోవడం వంటిది.

2. వ్యాధి అనుమానితులను ఇతరులతో కలవకుండా విడిగా ఉంచడం

ఆరోగ్యవంతులు అంటువ్యాధి కలిగిన వ్యాధిగ్రస్తుడితో దూరంగా ఉండాలని ధార్మిక నియమాలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రవక్త (స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు ; "వ్యాధిగ్రస్తుడు ఆరోగ్యవంతుడివద్దకు రాకూడదు" (బుఖారీ 5771, ముస్లిం 2221).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి