నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం అంటు వ్యాధులకు సంబందించిన ఆదేశాలు

ఈ పాఠంలో ధార్మిక నియమాలు, అంటువ్యాధులు మరియు వ్యాధులకు సంబంధించిన విషయాల గురించి చర్చించబడుతుంది.

ఈ పాఠంలో ధార్మిక నియమాలు, అంటువ్యాధులు మరియు వ్యాధులకు సంబంధించిన ముఖ్య విషయాల గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి