Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Ghi chép Sunnah và những quyển sách quan trọng về Sunnah.

Những học giả Ulama luôn quan tâm đến việc ghi chép lại Sunnah, họ dành cả cuộc đời để bảo tồn nó, chọn lựa và phân biệt sự đúng thực chính xác của nó từ sự sai sót, không hợp lệ, giải thích rõ tình trạng của người thuật lại điều chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nói chung.

  • Biết được các giai đoạn ghi lại Sunnah của Thiên Sứ.
  • Biết được những quyển sách nổi bật nhất về Hadith của Thiên Sứ.
  • Để có thể biết được Hadith xác thực và Hadith yếu.

Ghi chép Sunnah của Thiên Sứ.

Những vị học giả Ulama luôn quan tâm đến việc ghi chép lại Sunnah, họ dành cả cuộc đời để bảo tồn nó, chọn lựa và phân biệt sự đúng thực chính xác của nó từ sự sai sót, không hợp lệ, giải thích rõ tình trạng của người thuật lại điều chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nói chung.

Ý nghĩa của việc ghi chép Sunnah của Thiên Sứ.

Đó là việc ghi và lưu giữ lại những gì từ Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] từ lời nói, hành động hay sự thừa nhận, thu thấp tất cả những điều đó trong những quyển sách và những bộ sưu tập.

Quá trình ghi chép và viết Hadith của Thiên Sứ trải qua những giai đoạn như sau:

١
Giai đoạn thứ nhất: Được ghi chép trong thời của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], và những vị bạn đạo Sahabah của Người.
٢
Giai đoạn thứ hai: Việc ghi chép Hadith vào cuối thời đại của những vị Tabieen.
٣
Giai đoạn thứ ba: Biên soạn Sunnah dưới dạng các quyển sách được sắp xếp theo thứ tự.
٤
Giai đoạn thứ tư: Giai đoạn chọn ra Hadith của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] bằng cách phân loại, thu thập và sắp xếp mà không trộn lẫn với bất kỳ thứ gì khác.

Giai đoạn thứ nhất:

Việc ghi chép trong thời của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] và những vị bạn đạo Sahabah của Người, và đó là vào thế kỷ thứ nhất của cuộc ly hương (Hijrah), Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã cấm việc ghi chép Hadith vào thời kỳ đầu của Islam, Người sợ nó sẽ bị lẫn lộn với Thiên Kinh Qur'an.

Ông Abu Saeed Al-Khudriyi [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại lời của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Các người đừng ghi chép lại từ ta, và ai ghi chép lại từ Ta ngoại trừ Qur'an thì hãy xóa bỏ nó, các người hãy kể và thuật lại từ Ta điều đó không vấn đề gì» [Muslim, số: 3004].

Họ nghi nhớ những Hadith của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] bằng cách học thuộc lòng trong con tim họ, và chúng được lưu truyền qua những lời thuật. Sau đó, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã cho phép một số vị bạn đạo ghi chép chúng lại.

Ông Abdullah Bin Amr [cầu xin Allah hài lòng về hai ông] kể lại: Tôi đã ghi chép tất cả những gì tôi nghe được từ Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] và tôi muốn học thuộc nó, nhưng những người Quraish họ đã ngăn cản tôi, và họ nói: Có phải ông viết tất cả những gì nghe được từ Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], Người là cũng là một con người, Người nói trong lúc giận, hay trong lúc hài lòng?! Tôi đã ngừng việc ghi chép lại, rồi tôi kể lại sự việc cho Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], Người ra hiệu bằng cách để ngón tay lên miệng Người và nói: «Hãy viết lại, thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài, không có điều gì được thốt ra từ nó (miệng Người) ngoại trừ đó là điều chân lý» [Sunnan Abu Dawood, số: 3646].

Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Khi Makkah được chinh phục, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đứng lên, ông đã đề cập đến bài thuyết giảng của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], ông nói: Một người đàn ông Yemen được gọi là Abu Shah đã đứng dậy và nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, xin hãy viết nó cho tôi, Người nói: «Hãy viết nó cho Abu Shah». [Sunnan Abu Dawood, số: 3649]

Giai đoạn thứ hai.

Việc ghi chép Hadith vào cuối thời đại của những vị Tabieen, ở thế kỷ thứ hai của cuộc ly hương (Hijrah), đặc trưng của việc ghi chép thời kỳ này là việc ghi chép chung chung về Sunnah của Thiên Sứ, không có một sự sắp xếp cụ thể, người đầu tiên quan tâm đến việc ghi chép đó là thủ lĩnh của những người có đức tin Umar Bin Abdul Aziz [cầu xin Allah thương xót ông] ông đã ra lệnh cho Imam Ibn Shahab Az-Zuhri và ông Abu Bakr Bin Hazm trong việc thu thập Sunnah, ông đã viết thư gửi đến những vùng đất xa xôi với nội dung: Các người hãy tìm Hadith của Thiên Sứ của Allah, hãy thu thập và ghi nhớ nó; quả thật, ta sợ rằng kiến thức sẽ bị mất đi, và những học giả sẽ không còn nữa".

Người đầu tiên ghi chép lại Hadith với mệnh lệnh của ông là Imam Az-Zuhri [cầu xin Allah thương xót ông], đó là một sự khởi đầu trong việc ghi chép Sunnah và Hadith nói chung.

Giai đoạn thứ ba:

Biên soạn Sunnah dưới dạng các quyển sách được sắp xếp theo thứ tự. hoặc sẽ theo các chương ví dụ như chương đức tin, chương kiến thức, chương tẩy rửa, chương Salah, và các chương khác, hoặc sẽ theo những người truyền dẫn (Musnad), như Musnad Abu Bakr, Musnad Umar, và cứ như thế.

Và trong giai đoạn này là giai đoạn biên soạn: Quyển Muwatta của Imam Malik Bin Anas [cầu xin Allah thương xót ông], đặc trưng của giai đoạn này là sắp xếp và có sự trộn lẫn giữa những câu nói của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] và những câu nói của các vị bạn đạo và thế hệ Tabieen với những ý kiến về giáo luật của họ.

Giai đoạn thứ tư:

Giai đoạn chọn ra Hadith của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] bằng cách phân loại, thu thập và sắp xếp mà không trộn lẫn với những câu nói của những vị bạn đạo Sahabah và thế hệ Tabieen - ngoại trừ một số lượng nhỏ cần thiết, và giai đoạn này bắt đầu cùng với sự bắt đầu của thế kỷ thứ ba của cuộc hành hương (Hijrah), và trong những tác phẩm nổi bật: Musnad của Imam Ahmad, và Musnad Al-Hamidi, và những tác phẩm khác.

Sau đó, việc ghi chép Hadith đạt đến đỉnh điểm ở giữa thế kỷ thứ ba của cuộc hành hương (Hijrah), khi Imam Al-Bukhari biên soạn Saheeh Al-Bukhari, và Imam Muslim biên soạn Saheeh Muslim, và các quyển Sunan: Sunan Abu Dawood, Al-Nasa'i, Sunan Ibn Ma'jah, và Sunan Ad-Darimi, và những quyển Hadith nổi tiếng khác.

Những quyển sách quan trọng về Sunnah của Thiên Sứ.

Trong số rất nhiều quyển sách Sunnah của Thiên Sứ, sáu quyển sách được biết nhiều nhất: Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim, cũng như Sunan Abu Dawood, Ibn Majah, Al-Nasa'i, và At-Tirmizi.

Cũng vậy, các quyển sách nổi tiếng khác về Sunnah như Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, và Muwatta của Imam Malik.

Tìm hiểu về những quyển sách Sunnah.

Trong số những quyển sách nổi tiếng về Sunnah, được cộng đồng Ummah đón nhận, sáu quyển sách Sunnah, đó là:

1. Ja-mie' Saheeh của Imam Al-Bukhari (mất năm 256 Hồi lịch).

Nó thuộc những quyển sách được tác giả biên soạn, thu thập tất cả những Hadith của Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] trong các chủ đề về đức tin, sự thờ phượng, giao dịch, những trận chiến, giải thích (Tafsir), các đức tính, và quả thật, quyển sách được ràng buộc, tuân theo các điều kiện được xác thực, và nó là quyển sách chính xác nhất chỉ sau Thiên Kinh Qur'an.

2, Jamie' Saheeh của Imam Muslim (mất năm 261 Hồi lịch).

Quyển sách cũng thuộc những quyển được biên soạn, quyển sách được ràng buộc, tuân theo các điều kiện được xác thực, nhưng các điều kiện của nó dễ dàng hơn so với các điều kiện của Al-Bukhari, và nó là quyển sách chính xác thứ hai sau quyển sách của Al-Bukhari.

3. Sunan Abu Dawood Sulaiman Bin Al-Ashath As-Sijistani (mất năm 275 Hồi lịch).

Đây là một trong các quyển sách Sunan mà chủ nhân của nó đã sắp xếp theo các chương giáo lý thực hành (Fiqh), và được thu thập trong quyển sách của ông là những Hadith Saheeh và Hasan, còn Hadith yếu không được đề cập đến ngoại trừ rất hiếm.

4. Jamie' Saheeh của Imam At-Tirmizi (mất năm 279 Hồi lịch).

Và nó thuộc những quyển sách được tác giả biên soạn, thu thập tất cả những Hadith của Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] trong các chủ đề về đức tin, sự thờ phượng, giao dịch, những trận chiến, giải thích (Tafsir), các đức tính, và nó không bị ràng buộc, tuân theo các điều kiện được xác thực, nên trong đó có Hadith Saheeh, Hasan và Dhaif.

5. Sunan Al-Nasa'i của Imam Abu Abdur Rahman Ahmad Bin Shuaib Al-Nasa'i (mất năm 303 Hồi lịch).

Nó cũng là quyển sách được sắp xếp theo các chương giáo lý thực hành (Fiqh), và trong nó có những Hadith Saheeh, Hasan, và Dha-if.

6. Sunan Ibn Ma'jah của Imam Muhammad Bin Yazeed Bin Ma'jah Al-Qazwini (mất năm 273 Hồi lịch).

Và nó cũng là quyển sách được sắp xếp theo các chương giáo lý thực hành (Fiqh), và trong nó có những Hadith Saheeh, Hasan, và Dha-if, có một số Dha-if không được chấp nhận.

Ông Imam Al-Hafiz Abu Al-Hajja'j Al-Mizzi (mất năm 742 Hồi lịch) nói:

Và đối với Sunnah, quả thật, Thượng Đế Allah đã cho nó được ghi nhớ thuộc lòng, những người có kiến thức, học giả uyên bác trên thế giới, những người đánh giá tìm lỗi, bảo vệ nó khỏi sự thay đổi của những kẻ vượt quá giới hạn, và sự giả mạo của kẻ đối trá, và cách giải thích của kẻ thiếu hiểu biết. Họ đã phân loại và đa dạng nó trong việc ghi chép lại nó theo nhiều cách khác nhau, và cẩn trọng trong việc bảo quán nó, lo sợ sẽ đánh mất nó. Nó nằm trong những ghi chép tốt nhất về phân loại, bố cục, chính xác nhất, ít sai sót nhất, tốt đẹp bao quát nhất, mang lại lợi ích nhiều nhất, ân phúc nhất, dễ dàng lưu trữ, và được chấp nhận rộng rãi nhất, theo sự đồng thuận và bất đồng. Giữ vị trí cao nhất đối với cá nhân và cộng đồng đó là: [Saheeh] của Abu Abdullah Muhammad Bin Ismael Al-Bukhari, sau đó là [Saheeh] của Abu Al-Husain Muslim Bin Hajaj Al-Nisaburi, đứng sau hai quyển trên là quyển: [As-Sunan] của Abu Dawood Sulaiman Bin Al-Ashath As-Sajista’ni, sau đó là quyển: [Al-Jamie] của Abu Isa Muhammad Isa At-Tirmizi, sau đó đến quyển: [As-Sunan] của Abu Abdur Rahman Ahmad Bin Shu-ib Al-Nasa’I, kế tiếp là: [As-Sunan] của Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid được biết đến rộng rãi với tên Ibn Ma’jah Al-Qaswini ngay cả ông không đạt đến cấp bậc của họ.

Tất cả mỗi quyển trong "sáu quyển sách" này đều có một đặc điểm mà những ai trong lĩnh vực này đều biết, vì vậy những quyển sách này trở nên phổ biến trong dân chúng và lan truyền ở các quốc gia theo tôn giáo Islam, chúng mang một lợi ích vô cùng to lớn và các học viên theo học giáo lý luôn quan tâm để đạt được kiến thức từ chúng. [Tahzeeb Al-Kamal: 1/147].

Phân biệt giữa Hadith Saheeh và Dha-if.

Mỗi tín đồ Muslim có thể biết được cấp độ của một Hadith, có phải nó là Hadith Saheeh được chấp nhận hay là Hadith Dha-if không được chấp nhận bằng cách trở về với những học giả có kiến thức, những người quan tâm đến kiến thức Hadith và những học giả chuyên về nó. Họ đã nghiên cứu những Hadith từ những khía cạnh người truyền tải và lời truyền, cũng như chúng được chấp nhận hay không được chấp nhận.

Có rất nhiều những quyển sách và những tác giả đã phân loại về vấn đề này, đồng thời có nhiều ứng dụng và nền tảng điện tử đáng tin cậy giúp tìm hiểu những Hadith Saheeh và những Hadith Dha-if.

Trong những ứng dụng và nền tảng điện tử giúp tìm hiểu cấp bậc của những Hadith.

Bách khoa toàn thư Hadith trên trang web Dorar As-Suniyah, bao gồm hàng trăm nghìn Hadith, cùng với quy tắc của những học giả về nó từ (những người ở thời kỳ đầu, những người ở thời kỳ sau, và những người ở thời hiện tại), có thể truy cập từ trang web: https://dorar.net/hadith

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra